Regulamin Zakupów

 • Innovenergy sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław , KRS: 0000416182,
  NIP: 894-303-86-58, REGON: 021854674 (dalej zwana: Innovenergy) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci agentów oraz internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w  domenie innovenergy.pl.

  Kontakt z Innovenergy Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem telefonu +48 609 009 179 oraz mailowo: office@innovenergy.eu

  Wszystkie produkty dostępne w innovenergy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych innovenergy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

  Sprzedaż prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Zakupów, zwanym dalej Regulaminem.

   I.    Płatności

   Możliwe są następujące formy płatności:

  •          Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Innovenergy, zamówienie jest przekazywane Innovenergy w  celu przygotowania wysyłki.
  •          Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Spółkę pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w  Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

  dotpay

  •          Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
  •          Sprzedaż Ratalna – dostępna u pośredników kredytowych  wykonujących czynności faktyczne związane z realizacją płatności na zasadach przez nie określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych przy realizacji płatności.

  W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Innovenergy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności.

  Płatność powinna zostać zrealizowana najpóźniej do 30 dni od złożenia zamówienia. W przypadku przelewu za termin realizacji zamówienia uznaje się termin uznania rachunku bankowego Innovenergy Sp. z o.o.


   II.    Dostawa towaru

 1.      Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich. Koszty dostawy oraz terminy realizacji zamówień opisane są przy każdym produkcie.
 2.      Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku płatności przelewem, powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Innovenergy, w przypadku płatności ratalnej – także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą – o czas autoryzacji płatności. 
 3.      Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas przedstawiciel Innovenergy skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.
 4.      Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.
 5.      Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego towaru z tytułu: rękojmi Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów wysyłki dla Klienta.

 

 III.    Rękojmia, gwarancja i prawo zwrotu (odstąpienia)

 1.      Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad., niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, lub gwarancji, jako dobrowolnego zobowiązania producenta.
 2.      Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji oraz procedura rozpatrywania reklamacji przez producentów mogą się różnić i są każdorazowo określane przez producentów danego towaru w załączonych do poszczególnych towarów kartach gwarancyjnych
 3.      Innovenergy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść gwarancji, działanie lub zaniechanie producenta towaru, w tym za wynik postępowania reklamacyjnego producenta.
 4.      W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 5.      Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar z opisem niezgodności i oczekiwań dotyczących sposobu rozpatrzenia reklamacji. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 6.      Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na inny pełnowartościowy towar. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 8.      Jeżeli Klientem jest konsument może żądać zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 

 IV.    Rezygnacja z Zamówienia, Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1.      Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2.      W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Innovenergy ma zwrócić zapłatę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza znajdującego się pod niniejszym Regulaminem.
 3.      Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Innovenergy.
 4.      Zwracając towar, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 V.    Zwrot należności

 1.      Zwrot środków wpłaconych przez Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu w przypadku: 

a.    rezygnacji przez Klienta z zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

b.    odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z punktem III Regulaminu;

c.    odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z punktem IV Regulaminu.

 1.      Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w tej samej formie, jakiej użył Klient lub innej, wskazanej przez Klienta, która nie narazi Klienta na dodatkowe koszty.
 2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta wezwania, o którym mowa w ust. 2 powyżej Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu prawidłowych danych od Klienta.

 

 VI.    Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

 1.      Jeśli ma to zastosowanie do danego rodzaju nabywanego towaru, Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w  Innovenergy.pl  i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres: office@innovenergy.pl w okresie nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od zakupu nowego urządzenia, po zakończeniu okresu odstąpienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Innovenergy dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do Innovenergy  na swój koszt. 
 2.      Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 VII.    Dane osobowe

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego Innovenergy.pl w związku z realizacją umów sprzedaży jest Innovenergy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za płatności online, dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

VIII.    Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Innovenergy.pl nie stanowią oferty w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu innovenergy.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Innovenergy i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Innovenergy na stronie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Innovenergy przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Innovenergy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Innovenergy w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Innovenergy do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Innovenergy sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław. Kontakt z Innovenergy Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem telefonu +48 609 009 179 oraz mailowo: office@innovenergy.eu

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

 

(*) – niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2: ZGODA NA ZWROT KWOTY ZA ZWRACANY TOWAR ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO

Niniejszym wyrażam zgodę na zwrócenie mi kwoty należności z tytułu zwrotu towaru:……………… na rachunek bankowy o numerze: …….………………………..……………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

Adres

Podpis

Data

 

 

 

Zatwierdził:

Tomasz Hubert Cioska

prezes zarządu

30 czerwca 2016